icon-facebook icon-instagram icon-linkedin icon-twitter icon-youtube icon-people icon-speaker
Governance

Governance

Corporate governance bij SnowWorld
    
Governance

Informatie over corporate governance bij SnowWorld N.V.

Algemeen

SnowWorld N.V. is een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij. De aandelen van onze vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Wij hechten zeer aan een goede verstandhouding met onze kapitaalverschaffers en staan graag open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons een gewaardeerde gelegenheid om zowel formeel als informeel met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen, waarbij wij altijd terdege rekening trachten te houden met de alsdan gemaakte opmerkingen en gedane suggesties.

Wij zijn van mening dat onze aandeelhouders tijdig en op adequate wijze over de gang van zaken bij de onderneming dienen te worden geïnformeerd.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur van SnowWorld onderschrijven de belangrijkste principes van Corporate Governance.

Goed ondernemingsbestuur is voor SnowWorld een belangrijk uitgangspunt. Een goede verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) in de onderneming, waarbij kernbegrippen als openheid en zeggenschap voor de aandeelhouder centraal staan, wordt van groot belang geacht.

Met veel waardering voor de Code tekent SnowWorld aan dat een aantal van de in de Code verwoorde 'practices' minder goed passen bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe SnowWorld zich rekent. Deze overweging leidt ertoe dat SnowWorld, ook op termijn, in beperkte mate afwijkt van de Code. In het Jaarverslag van SnowWorld wordt onder het hoofdstuk Corporate Governance aangegeven, op welke onderdelen SnowWorld afwijkt van de Code.

Klik hier om de Gedragscode van SnowWorld N.V. in te zien.

Klik hier om het Insiderreglement in te zien.

Klik hier om het Klokkenluiderreglement in te zien.

Klik hier om het Beleid bilaterale contacten aandeelhouders in te zien.

Het bestuur

Het Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Het richt zich daarbij op het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Het Bestuur bestaat uit:

  • CEO: W.F.D.M. Hubrechtsen (1971)
  • CFO: W.A. Moerman (1972)

Statutair bestuurders van de vennootschap zijn:

  • W.F.D.M. Hubrechtsen (1971)
  • E. Haeck (1975)

Klik hier om het Directiereglement in te zien.

Raad van commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Voorts staat zij ook het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van haar taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De Raad van Commissarissen heeft momenteel de volgende leden:

  • K. Hoffman (m/1968) - voorzitter
  • P. P. F. de Vries (m/1967)
  • P. Bourgeois (m/1977)
  • F. Loncin (v/1974)

Voor de curricula vitae van de commissarissen klik hier.
 

Klik hier om het Reglement Raad van Commissarissen in te zien.

Statuten

Klik hier voor de meest recente statuten van SnowWorld N.V.

Notulen vergaderingen van aandeelhouders

Notulen AVA 15 maart 2019
Notulen BAVA 6 september 2018
Notulen AVA 16 maart 2018
Notulen AVA 12 maart 2015