Pepsi

Pepsi Max fiets winnen?

Win een Pepsi Max fiets!

Actievoorwaarden

1. Algemeen 

1.1 Deze actievoorwaarden en het privacystatement zijn van toepassing op de PEPSI MAX FIETS-actie hierna te noemen “de Actie”.

1.2 De Actie wordt georganiseerd door Vrumona B.V. te Bunnik, hierna te noemen “de Organisator”, en heeft als doel door middel van een promotioneel kansspel  een aantal prijzen te verloten onder  de deelnemers, ter bevordering van de afzet van PEPSI.

Door deel te nemen aan de Actie ga je akkoord met onderstaande actievoorwaarden.


2. Actieperiode

2.1 Je kunt deelnemen aan de Actie en kans maken op de prijzen van 01-07-2017 t/m 31-07-2017 (“de Actieperiode”) zolang de voorraad strekt.


3. Deelname

3.1 Deelname aan de Actie vindt plaats op de Organisator aangegeven wijze.

3.2 Koop een flesje Pepsi of Pepsi Max en vul uw gegevens in. Hierbij maakt u kans op een Pepsi Max fiets.

3.3 Minderjarige deelnemers hebben voor deelname toestemming van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers nodig.

3.4 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Vrumona, evenals een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.

3.5 De deelname aan de Actie is gratis en zonder verdere verplichtingen behoudens de verplichtingen voortkomend uit deze actievoorwaarden.

3.6 De actie is een actie met aankoopverplichting.

3.7 Deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

3.8 Deelnemers dienen bewijs van aankoop te bewaren voor eventuele controle. Er kan aan deelnemers gevraagd worden dit bewijs van aankoop ter verificatie op te sturen.

3.9 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste (persoons)gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs.

3.10 Er geldt een maximum van 1 deelname.
  

4. Prijs

4.1 De prijs is: een Pepsi Max fiets. In totaal is er per vestiging 1 fiets beschikbaar.

4.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen. Potentiële prijzenwinnaars ontvangen een felicitatiemail met daarin de vraag binnen 7 dagen contactgegevens te mailen naar een in de felicitatiemail aangeduid e-mailadres. Indien geen reactie volgt binnen deze periode, komt de prijs te vervallen. Na tijdige ontvangst van de benodigde gegevens zal de Organisator binnen één maand na het einde van de Actie contact met de winnaars opnemen over het in ontvangst nemen van hun prijzen.

4.3 Aan de Organisator doorgegeven incorrecte contactgegevens komen voor risico van de deelnemer

4.4 De Organisator zal de eventueel over de te winnen prijs verschuldigde kansspelbelasting voldoen.

4.5 Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet worden geruild of overgedragen aan derden.

4.6 Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

4.7 Indien een prijs om welke reden dan ook niet kan worden uitgekeerd, blijft deze eigendom van de Organisator.

4.8 Er kan per persoon of per adres in Nederland slechts eenmaal een prijs gewonnen worden.


5. Overig

5.1 Aan de uitslag van de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.

5.2 Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

5.3 De Organisator is gerechtigd om de actievoorwaarden en/of prijs tussentijds zonder opgave van redenen te wijzigen.

5.4 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.

5.5 Bij vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of andere onregelmatigheden, behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

5.6 Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Organisator het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en/of kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.7 Vragen en/of klachten over de Actie die niet vermeld worden op de FAQ pagina kunnen kenbaar worden gemaakt via het contactformulier op de website van de Organisator.


6. Aansprakelijkheid

6.1 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie en/of de door de Organisator of partners beschikbaar gestelde prijzen.

6.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.


7. Privacy

7.1 Uiteraard zijn wij zeer zorgvuldig met de gegevens die je achterlaat. De gegevens worden opgenomen in een bestand dat voldoet aan de privacywetgeving. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

7.2 De gegevens zullen worden gebruikt om de Actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze acties te meten.

7.3 Met deelname aan de Actie geef je toestemming aan de Organisator om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen, om foto’s, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.


8. Slotbepalingen

8.1  “PEPSI MAX" en “Vrumona” zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.

8.2 De Actie is in overeenstemming met de bepalingen van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

 

© 2015 Vrumona B.V. te Bunnik