Algemeen

Algemeen

SnowWorld N.V. is een in Nederland gevestigde houdstermaatschappij. De aandelen van onze vennootschap zijn genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam.

Wij hechten zeer aan een goede verstandhouding met onze kapitaalverschaffers en staan graag open voor hun adviezen en suggesties. De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders biedt ons een gewaardeerde gelegenheid om zowel formeel als informeel met onze kapitaalverschaffers van gedachten te wisselen, waarbij wij altijd terdege rekening trachten te houden met de alsdan gemaakte opmerkingen en gedane suggesties.

Wij zijn van mening dat onze aandeelhouders tijdig en op adequate wijze over de gang van zaken bij de onderneming dienen te worden geïnformeerd.

De Raad van Commissarissen en het Bestuur van SnowWorld onderschrijven de belangrijkste principes van Corporate Governance.

Goed ondernemingsbestuur is voor SnowWorld een belangrijk uitgangspunt. Een goede verankering van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) in de onderneming, waarbij kernbegrippen als openheid en zeggenschap voor de aandeelhouder centraal staan, wordt van groot belang geacht.

Met veel waardering voor de Code tekent SnowWorld aan dat een aantal van de in de Code verwoorde 'practices' minder goed passen bij de kleinere beursvennootschappen, waartoe SnowWorld zich rekent. Deze overweging leidt ertoe dat SnowWorld, ook op termijn, in beperkte mate afwijkt van de Code. In het Jaarverslag van SnowWorld wordt onder het hoofdstuk Corporate Governance aangegeven, op welke onderdelen SnowWorld afwijkt van de Code.

Klik hier om de Gedragscode van SnowWorld N.V. in te zien.

Klik hier om het Insiderreglement in te zien.

Klik hier om het Klokkenluiderreglement in te zien.

Klik hier om het Beleid bilaterale contacten aandeelhouders in te zien.